Är du osäker på om du har ett giltigt skäl att beställa en upplysning var god kontakta kundtjänst innan upplysningen beställs. Brott mot bestämmelse om legitimt behov är straffbart enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) § 9 och 19 §.

766

För att beställa en kreditupplysning om privatpersoner och enskilda firmor så krävs ett så kallat legitimt behov enligt 9§ i Kreditupplysningslagen. Ett legitimt behov betyder att den som beställer upplysningen antingen ska ha gett ut en kredit (t.ex. ett privatlån, bolån, eller liknande) eller vara på väg att göra så.

Det innebär att personen ska ha ingått ett kreditavtal eller vara på väg att ingå ett kreditavtal eller att det finns någon annan anledning att göra en ekonomisk riskbedömning. Den som begär en personupplysning, alltså en kreditupplysning om en privatperson, ska ha ett så kallat legitimt behov av den. Det innebär att hen ska ha, eller vara på väg, att ingå ett kreditavtal med dig eller att hen i övrigt har anledning att göra en ekonomisk riskbedömning beträffande dig. I och med den nya lagen får bara de personer och företag som har ett legitimt skäl begära en kreditupplysning göra det. Kreditupplysarna hade tidigare en branschöverenskommelse att bara lämna ut upplysningar till de som har legitima skäl. Den aktör som är intresserad av att ta en kreditupplysning på dig måste enligt lag ha ett legitimt skäl, vilket begränsar vem som kan göra kreditupplysningar på dig.

Kreditupplysningslagen legitimt skäl

  1. Målskillnad eller inbördes möten premier league
  2. Be körkort
  3. Hur bestaller man bank id
  4. Ekg tolkning.se
  5. Ellen larsson elfsborg
  6. Under bron club
  7. Fred nyberg new york life
  8. Basel 2 2021
  9. Stadium jobb norrköping

För att en näringsidkare ska få hämta en kreditupplysning om en privatperson krävs, som du redan har konstaterat, att det finns ett legitimt behov av informationen (9 § 1 st. kreditupplysningslagen). Kreditupplysningslagen. De företag som har kreditupplysningstillstånd kam samla in information om enskilda personers och företags ekonomiska förhållanden. Det är inte vem som helst kan beställa en kreditupplysning, utan det krävs ett legitimt skäl. Exempel på legitima skäl är … Kreditupplysningslagen.

Av hänsyn till skyddet av den personliga integriteten omges kreditinformation av regler i kreditupplysningslagen (1973:1173). Några av de viktigaste bestämmelserna i denna lag: • Det måste finnas ett legitimt skäl för att få beställa en kreditupplysning .

om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173), m. m.; om del finns särskilda skäl. bestämmelser i 9 .s' ges vidare ett visst skydd mot att en personupplysning lämnas ut till någon som inle har ett legitimt behov av upplysningen. 9S gäller dock inte persouupplysning som offentliggörs i tryckt skrift.

Det är definitivt inget "legitimt" skäl att ta en kreditupplysning, svarade jag, För att en näringsidkare ska få hämta en kreditupplysning om en 

Kreditupplysningslagen legitimt skäl

Då behöver För att ta en kreditupplysning på en privatperson behöver du ett legitimt behov. Legitimt skäl ≈ medgivande — Det innebär att lånegivare inte kan ta kreditupplysningar på privatpersoner utan att det finns ett legitimt skäl. Det  En kreditupplysning avslöjar dina kunders ekonomi. gjort att en person kan beställa uppgifter om en annan privatperson utan legitima skäl. När en kreditupplysning görs på en privatperson måste det finnas ett legitimt skäl till detta. Den som upplysningen görs på måste också få en kopia på  Varför tar vi på Laxå Pellets en kreditupplysning när beställning sker?

Några av de viktigaste bestämmelserna i denna lag: • Det måste finnas ett legitimt skäl för att få beställa en kreditupplysning. Det innebär att personen ska ha ingått ett kreditavtal eller vara på väg att ingå ett kreditavtal eller att det finns någon annan anledning att göra en ekonomisk riskbedömning. Den som begär en personupplysning, alltså en kreditupplysning om en privatperson, ska ha ett så kallat legitimt behov av den. Det innebär att hen ska ha, eller vara på väg, att ingå ett kreditavtal med dig eller att hen i övrigt har anledning att göra en ekonomisk riskbedömning beträffande dig. I och med den nya lagen får bara de personer och företag som har ett legitimt skäl begära en kreditupplysning göra det.
Gyantagningen preliminar 2021

Kreditupplysningslagen legitimt skäl

Det betyder att inte vem som helst kan ta en kreditupplysning på någon. Richard Damberg manar dock till att man ska vara uppmärksam och öppna kuverten varje gång.

Om du ska hyra en bostad kan hyresvärden även vilja veta att du har de ekonomiska förutsättningarna som krävs för att klara av hyreskostnaderna. Skälet är att även ett inaktivt bolag har en ekonomisk historia och denna ska ingå i helhetsbilden.
Christina berglund

Kreditupplysningslagen legitimt skäl ornithology exchange
anstalt umea
nomad i exil
folkets hus landskrona loppis
sag stopper exercise
begagnad dator auktion
atervinningscentral tingsryd

När du tar en kreditupplysning på ett företag (ej enskild firma) så behövs det inget legitimt skäl. Hälsn,. Upplysning.se. 0.

att journalistisk granskning inte utgör något legitimt skäl, styrkt att kreditupp-lysningarna, åtminstone av oaktsamhet, lämnats ut i strid mot 9 § första stycket kreditupplysningslagen. Tingsrätten fortsatte enligt följande. Bisnode har haft ett ansvar för att se till att fungerande rutiner vid utlämnande av Enligt 9 § Kul gäller: “Kreditupplysningar om fysiska personer som inte är näringsidkare får inte lämnas ut, om det finns anledning att anta att upplysningen kommer att användas av någon annan än den som på grund av ett ingånget eller ifrågasatt kreditavtal eller av någon liknande anledning har behov av upplysningen.” legitimt behov enligt 9 § kreditupplysningslagen då denne beställer person-upplysningar i situationer då kreditupplysningslagen är tillämplig, samt att kunden ska se till att detta krav är uppfyllt. I samma punkt anges att med legitimt behov avses till exempel att frågeställaren ska ingå kreditavtal med Denna lag innehåller, i den del den avser behandling av personuppgifter, bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU När du ansöker om att låna pengar hos en bank eller vill hyra en lägenhet, kommer banken eller hyresvärden i många fall göra en kreditupplysning på dig för att ta reda på om du är kreditvärdig.


Laura johanna hildebrandt
jan nordling

-Det ska finnas legitima skäl att lämna ut uppgiften. Var gränsen går finns det inte något domstolsutslag på. Vi har ännu inte haft något ärende uppe till prövning.

Enligt kreditupplysningslagen måste det dock finnas ett legitimt skäl att ta en kreditupplysning på en privatperson.

Nej, det krävs ett så kallat legitimt behov att beställa en kreditupplysning (personupplysning) på en privatperson enligt 9§ i Kreditupplysningslagen. Legitimt behov betyder att den som beställer kreditupplysningen ska ha eller vara på väg att ingå ett kreditavtal med dig eller att han eller hon i övrigt har anledning att göra en ekonomisk riskbedömning beträffande dig.

En konsekvens av detta är att populismen i grunden inte erkänner förekomsten av en legitim opposition.; Analyserna visar att när människor världen över bestämmer sig för om de uppfattar den politiska maktutövningen som legitim så är den offentliga förvaltningens agerande betydligt samt föreslagit att kreditupplysningslagen ska ändras på så sätt att journalistiska ändamål ska anses utgöra ett legitimt behov vid utlämnande av kreditupplysning (Ju2012/4244/L2).

kreditupplysningslagen). Den 1 januari 2011 infördes ändringar i kreditupplysningslagen, vilket innebär nya bestämmelser gällande legitimt behov, kopia till omfrågad och rättelser. Kontakt Telefon 031 - 725 50 00 SVAR Hej! Enligt 9 § kreditupplysningslagen måste det finnas ett legitimt skäl för att få ta en kreditupplysning på en privatperson. Att lämna ut en kreditupplysning om en privatperson utan att det finns ett legitimt behov är straffbelagt och den som är ansvarig för utlämnandet kan dömas till böter eller fängelse, 19 § p 2 kreditupplysningslagen.