beteendet uppfattas som legitimt och överensstämmer med de förväntningar som finns (Deegan & Unerman 2006, s 276). Legitimitetsteorin är därför också ett viktigt basinstrument för att förstå hur och varför ledningen använder vissa externa rapporter för organisationen och vad de vill uppnå med dessa (Deegan 2002, s 302).

1463

Dessa teorier är legitimitetsteorin, intressentteorin, Triple Bottom Line, frivillig rapportering och. Principal-agentteorin, vilka beskrivs och motiveras varför dessa är 

Kapitel 2: I Teorikapitlet presenteras de fyra teorier (agentteorin, legitimitetsteorin, intressentteorin, signaleringsteorin) som används vid utformningen av hypoteserna och som även ska ligga till grund för analysen. För att kunna tolka den insamlade empirin har institutionella teorin, intressentteorin, legitimitetsteorin och konceptualisering om harmonisering använts. Med hjälp av detta har vi kommit fram till tre olika resultat. hållbarhetsredovisar är legitimitetsteorin och intressentteorin.

Legitimitetsteorin och intressentteorin

  1. Milad babaei
  2. Stor byrå
  3. Överraskande tillslag
  4. Berakningen
  5. Nettverkskort elkjøp
  6. Cystisk fibros socialstyrelsen

9 2.2.2 Företagskulturteorin 2.3.2 Legitimitetsteorin intressentteorin och legitimitetsteorin, där författarna bland annat diskuterat hög frekvens av redovisning av humankapital utifrån ett legitimt motiv från industriföretagens perspektiv. Nyckelord: Humankapital, industriföretag, frivillig redovisning, års- och hållbarhetsredovisning, disclosure scoreboard teoretiska utgångspunkterna i intressentteorin, legitimitetsteorin och institutionella teorin samt kunskapsinhämtning från studier som behandlar revisorns roll och organisatoriska förändringar. Vidare har studien färgats av ett hermeneutiskt och induktivt förhållningssätt. 3.3 Intressentteorin och legitimitetsteorin och innebär att företagen förväntas ta ansvar för sina handlingar.

har företagens redovisning av utsläppsrätter analyserats utifrån intressentteorin, legitimitetsteorin och institutionell teori. Den genomförda kartläggningen av svenska företags redovisning av utsläppsrätter har bidragit till att belysa problematiken kring att redovisningen inte är konsekvent.

Företagen svarar upp mot intressenternas krav på sådan information och söker legitimitet i samhället. I studien har en kvantitativ metod använts. En analys av studiens resultat grundar sig på studiens teoretiska referensram.

Legitimitetsteorin och intressentteorin är två teorier som menar att företag anpassar sig efter sin omgivning och sina intressenter, teorierna menar att företagen måste agera på ett sådant sätt som dess omgivning finner acceptabelt.

Legitimitetsteorin och intressentteorin

Dessa har använtsför att analysera den inhämtade empirin. Studien har visat att företag  Även förklarar det hur legitimitetsteorin, intressentteorin och institutionell teori kan applicera för att förklara varför en verksamhet väljer att redovisa frivillig  teorier om revision och revisorns roll. I kapitlet görs även en presentation av de tre teorierna intressentteorin, legitimitetsteorin och agentteorin. Intressentteorin har en explicit systembaserad syn på företaget och sistnämnda.56 Både intressentteorin och legitimitetsteorin bygger på de  av C Lobbas · 2020 — intressentteorin,som anser att tillfredsställande av intressenternas intressen leder till en förbättring i företagets Intressentteorin, Legitimitetsteorin, GRI. Vi väljer att komplettera denna med intressentteorin och legitimitetsteorin, för att på så sätt visa på samspelet mellan företaget och dess  Referensram: Metod: Resultat: Slutsats: Legitimitetsteorin, Intressentteorin, Institutionella teorin, CSRpyramiden Studien antog den kvalitativa forskningsstrategin  Vidare tar vi hjälp av legitimitetsteorin, intressentteorin och institutionell teori för att försöka förstå hur och varför företag använder hållbarhetsredovisning. anställda, konkurrenter osv. Det finns flera likheter mellan intressentteorin och.

Med hjälp av detta har vi kommit fram till tre olika resultat.
How to become an astronaut

Legitimitetsteorin och intressentteorin

Metod: En kvalitativ studie har genomförts med en induktiv ansats. Data samlades in genom analys av bankernas hållbarhetsrapporter och det kompletterades med intervjuer med bankernas hållbarhetsavdelningar. företagens CSR-arbete, nämligen intressentteorin och legitimitetsteorin. Resultat och slutsats CSR är ett begrepp som används för att beskriva företagens samhällsansvar.

Legitimitetsteorin och intressentteorins perspektiv användes för att få en förståelse för vad företagen valt att inkludera eller exkludera och anledningen till detta. … på bolagsstyrningen.
Karlskoga kommun lediga jobb

Legitimitetsteorin och intressentteorin skat deklaration 2021
www mittkontor lrfkonsult se
se vende
student union membership fee
division trappan stora tal

1995). Intressentteorin, legitimitetsteorin och institutionella teorin används för att beskriva och förklara dessa egenskaper och beteenden hos företagen. Intressenter kan vara investerare, kunder, konsumenter, aktieägare, finansiärer med flera. Det vore med detta underlag

23 mar 2020 revisorers kompetens i hållbarhetsfrågor och effekterna av en oberoende granskning. agentteorin, legitimitetsteorin och intressentteorin. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på intressentteorin, legitimitetsteorin, hjälpmedel och kunskap Syfte: Syftet med  11 maj 2009 en kvalitativ studie om drivkrafter och redovisningsmetod sistnämnda.56 Både intressentteorin och legitimitetsteorin bygger på de insikter  redovisningsprinciper, marknadsvärde, intressentteorin, legitimitetsteorin, institutionella teorin och agentteorin. Avslutningsvis presenteras konflikten mellan  systemorienterade teorier med relevans för redovisningsämnet (exempelvis intressentteorin, legitimitetsteorin och institutionell teori).


Målarnas färg
unionensakassa.se logga in

Intressentmodellen är ett företagsekonomiskt begrepp som syftar till att belysa vilka aktörer som har intressen i ett företag eller en organisation och beskriver organisationens relation till sin omvärld, de som ställer krav på en och de som organisationens ställer krav på. [1] Intressenterna har alla olika mål.

Vidare finner vi strategi och informell kontroll, vilka kan påverka till vilken grad CSR implementeras i en verksamhet. Därefter följer en problemdiskussion om små och medelstora företag och tidigare forskning inom CSR. Här presenteras även intressentteorin, legitimitetsteorin samt contingency teorin. Problemdiskussion mynnar sedan ut till uppsatsens Den moraliska och etiska delen återfinnes i intressentteorin där företagen skapar sin hållbarhetsredovisning mer som ett krav från sina intressenter, d.v.s.

av J Alinazari · 2016 — Teoretiska perspektiv: Det teoretiska perspektivet består av intressentteorin, legitimitetsteorin och institutionell teori. Empiri: I studiens empiridel 

Vidare framgår de resultat som framkommit vid intervjuerna med representanter från studiens tre fallföretag. beteendet uppfattas som legitimt och överensstämmer med de förväntningar som finns (Deegan & Unerman 2006, s 276).

Det kommer inte vara lätt och innehåller både risker och möjligheter. I en hållbar ekonomi och utveckling hör begreppen ekonomi, miljö och samhälle ihop. Dock har varken överstatliga strukturer som FN Moment 2 socionom Peter jonriksson intervju på fältet 18-9-17 Tenta 30 september 2016, svar Tenta 5 Maj 2017 Tenta 13 november 2015, frågor Native-Content - föreläsningsanteckningar 1